پایه‌ی پولی و متعادل‌سازی درآمدها و هزینه‌های دولت

در یادداشت امروز که در روزنامه‌ی شهروند منتشر شده، نگاهی به عناصر موجد پایه‌ی پولی داشته‌ام. می‌خواهم بگویم چگونه درآمدها و هزینه‌های دولت، از

ادامه