نگاهی به الزامات بخش نفت در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

یادداشت جدید من در سایت شانا با محوریت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این یادداشت را از سایت شانا هم می‌توان دید.

ادامه

حقایقی در تفریغ بودجه‌ی سال 91

هر ساله دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه‌ی سال مربوطه را تهیه و ارائه می‌کند. اخیراً گزارش تفریغ سال 1391  منتشر شده است. حجم زیادی

ادامه